Aktuality

Upozornění rybářům kteří odebrali zdarma povolenky pro své ratolesti.

   Upozorňujeme, že dětská povolenka je jen na jeden prut a počet ponechaných ryb , jak je uvedeno v ceníku povolenek.
Do později vydaných povolenek jsem tuto skutečnost uvedl přímo v povolence. Zdůrazňuji, že tyto povolenky byly vydány zdarma.

V současné době jsme požádali PČR – policii sídlem na Bohumínské ulici ve Slezské Ostravě o zvýšení počtu jejich výjezdů na Heřmanický rybník. Bylo  nám ochotně vyhověno se zpřesněním, že tato dohoda platí pro okolí HR a že bude sledován a mapován pohyb nežádoucích osob v blízkosti zde zaparkovaných aut, kolem posedů a v okolí rybníku Lesník. Bylo rovněž dohodnuto oznamovat prostřednictvím rybářské stráže podezřelé osoby, pytláky, vandaly a také „odkládače“ ledniček, pneumatik a jiného odpadu v této lokalitě.
Ve druhé polovině června a po celý červenec budou v Heřmanickém rybníku prováděny hospodářské odlovy pomocí lodě.

Instalování zakrmovacích bojek

V době od 23.4., 7.00 hod. do 24. 4., 18.00 hod., je možné, po dohodě se sousedy, instalovat zakrmovací bojky
pomocí lodí a člunů. Jde o zakrmování pro kaprovité ryby.

Vložen dodatek Rybářského řádu – aktualizován 1.3.2016 !
Vloženo:28.2.2016
Vážení sportovní rybáři,
především se musím omluvit za informaci , kterou jsem vypustil na stránce a týkala se lovu ryb v roce 2015 , kde jsem uvedl , že všude byly výsledky sportovního rybaření horší a to díky vysokým teplotám a nestabilnímu počasí v průběhu roku. Neměl jsem totiž výsledek součtu sumářů , který píšete Vy a konáte tím vlastně prvotní evidenci výsledku hospodaření. Sumáře jsou k dispozici až po ukončení prodeje povolenek a stejně tomu bylo i letos, kdy jsme končili v polovině letošního  února. Mimo jiné , každý rok Vás několik sumář vůbec neodevzdá a číslo se  pohybuje okolo 10 až 15 rybářů , kde sumář musím doslova vydolovat. Rád bych zde uvedl, že vysazování ryb a odlov , který provádíte vy,  má svoje pravidla v evidenci a výkaznictví, tady si moc vymýšlet nemůžete , z ryb se odvádí státu 15% a z povolenek a posedů 21%.
Vaše sumáře od roku 2013 , 2014 a 2015 vykazují vzestupnou tendenci pokud jde o celkové množství( hmotnost) ryb a protože nemíním zde na tak širokém fóru sdělovat své hospodářské výsledky, pouze uvedu, že pokud se v roce 2013 odlovilo 5000 kg všech ryb , tak v roce 2014 to bylo 5100 a v roce 2015  už 5200 kg ryb . Tedy žádný propad , snad jen u někoho na posedu. Pokud jsme u čísel ještě , pak v roce 2013 průměrná hmotnost ryby( celkově uloveno a děleno celkovým počtem všech druhů ryb včetně karasů ,cejnů a pod. )2,2 kg , v roce 2014 již 3,25 a v roce 2015 již 3,4 kg. Pokud dnes , kdy držím v ruce Vaše sumáře, obecně ohodnotím výsledky , pak rok 2015 je nejlepší za vykazované období s tím , že se změnila jen skladba dru hu ulovených ryb a to díky velké teplotě v létě, kdy se ulovilo více sumců ( okolo 700 kg) a méně candátů než jiné roky . Počty ulovených kaprů stoupají a to o 1000 kg za rok. Nejvíce v roce 2015. Pokud tedy nadáváte a ventilujete se na komentáři ,  pak ještě  historku : pro stav zarybnění a zájmu ryb brát návnadu mám k dispozici rybáře , který je nositelem řady titulů a vy si jej rádi pletete s panem Hurábem , nebo p.Augustínem , má ode mne plné právo lovit a to jak zde , tak i v  Tylově a jeho denní průměr odlovených kaprů Heřmanice – 14 kusů , Tylov 13 kusů. Určitě neloví na těžko . Dravců chytil jen dva a malé , neodpovídalo to zdaleka tomu co chytíte vy a vykazujete. Zde bych rád uve dl , že jsem vykonával nevděčnou  funkci rybářského hospodáře v MO Rožnov a to tři volební období , znám úroveň vykazování výsledků lovů a taky nálady členské základny a znám typ lidí, kteří když si neplivnou , tak to není ono.
Pokud jde o vysazování ryb , tak po všechny uvedené období se daří to , co se odloví , vrátit ve dvouleté rybě a stejně to bylo i  v roce 2015. Moje “avie” , jak jsem se dočet, vysazovala jen jednou od Lesníka kapra, dále amura a lína, dále již jezdil Ford(lín a amur) a dvakrát M.B. 3Z78841 . Celkem se tedy vysadilo 5750 kg ryb , z toho 1000 ks lína , 750 ks amura , malé množství jesetera(na zkoušku) a několik desítek štik o velikosti 0,75 kg. Pokud jde o reciprocitu , tak je zpět to co jste ulovili a napsali + 15% , které nepíšete, ale odvezete. Nevysadil se uhoř , je to škoda , ale nebyl k mání, nevysadil se mník , letos vysadím alespoň plůdek nebo embryo.Pokud jde o vysazování štiky , tak aby to  odpovídalo r ozloze, je problém v tom, že pokud zvýším počty, štika se velmi dobře reprodukuje a začne vytlačovat candáta, kterého vy tak rádi lovíte. Proto vysazování štiky jen v omezeném počtu.
Pokud jde o úpravu rybářského řádu , k tomu jen jediné. Dodatkem jsem upravil dobu vyvážení , nevyhovuje zaměstnaným, můžete lovit v sobotu nebo neděli, je mi líto , ale mezi těmi , kdo nejvíce nadává jsou ti , kteří toho zneužívali. Jak bývá zvykem při těchto zákazech , doplatí na to všichni i ti slušní. Zatím se bude lovit podle dodatku, pokud nebudou problémy s dodržováním rybářského řádu , upravíme zase dodatkem.
Pokud jde o kritiku rybářské stráže, beru Vaše připomínky na vědomí, čtu je a vytýkám jim. Jsem rád , že je mám v tomto složení, jsou jedni z Vás , všechny Vás znají a jsou přísní. Jinak to ani nejde. Nemohou být ale vulgární , panovační a podobně. To určitě nejsou. Jejich jediná odměna je zdarma povolenka a právo k posedu , pokud jej mají. Nedivte se , že Vás kontrolují , mají zájem , aby v rybníku něco zůstalo a to co se odloví , bylo podle řádu. Jinak to nejde. Pokud máte na mysli nějakou samokontrolu , tak to už tu bylo , to byl socializmus a ten jsem i já zažil nadměrně. Pokud máte stížnosti a domníváte se , že jsou oprávněné, volejte mi. Rád Vás vyslechnu a z jednám nápravu.
Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.
V únoru a to 11.2.2016 (ve čtvrtek) bude ještě možné zakoupit povolenky na Heřmanický rybník u pana Hurába na ulici Vyhlídalova 3 , Ostrava Heřmanice.Po tomto termínu již jen pomocí e-mailu.
Prodej povolenek pro rok 2016.
Pro rybolov od 1.1.2016 – pomocí kontaktního formuláře požádat o povolenku. Úhrada na účet 107-4021670247 / 0100.
Pro ostatní – osobní odběr u p.Hurába viz mapka – od 7.1.2016 každý čtvrtek t.j. 14.21.28. a 4.2.2016 v době od 14 00 do 18 00.
Po této době bude prodej povolenek v místě u p.Hurába ukončen.Při prodeji budou odebírány sumáře a řešeny přestupky proti Rybářskému řádu a Provoznímu řádu.

 Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

Vážení sportovní rybáři , v měsíci listopadu a  prosinci 2015 byly odloveny ryby ve stáří 7 a více let pro potřebu rozboru svaloviny ryb na přítomnost PCB látek , případně na obsahy jednotlivých kovů ve svalovině s ohledem na doporučené hygienické limity  a nejvyšší přípustná množství (NPM)kontaminantů v potravinách – nařízení komise 1881/2006/ES, Vyhláška MZd č. 68/2005 Sb. a Vyhláška č.305/2004 Sb.K tomuto tématu volně řečeno: problém byl odlovit tak staré ryby v době , kdy ryby vůbec nebraly, musely to být dravci, vybroušením šupin zjištěn věk.Vzorek byl předán 3.12.2015 , obdržel číslo P 4666 a byl podroben chemické analýze ve zkušební laboratoři č.1162 – Ekocentrum OVALAB , s.r.o. Vzhledem k tomu , že laboratoř požaduje svůj písemný souhlas s reprodukcí protokolu , který obnáší dvě stránky strojopisu a nelze jej zkracovat , mohu Vám sdělit jen výsledek s porovnáním s hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd , nebo nařízení komise č.1881/2006/ES. Dodaný vzorek nevykazuje a ani se hodnotami nepřibližuje maximálně  povoleným a) látky PCB  101 do PCB 180 , b) anorganické složky – jako je arsen,vápník,železo,rtuť,fosfor,olovo, selen.Volně přeloženo – ryby z Heřmanického rybníka je možné konzumovat bez obav , že budete mít zvýšený obsah látek PCB v těle nebo že budete mít zvýšený obsah uvedených kovů v těle nebo krvi. Pokud někomu z Vás nebude stačit výše uvedené vysvětlení, mohu mu za úplatu poskytnout kopii vyšetření v celém rozsahu, tak jak požaduje laboratoř. Cena vyšetření je 6255,70  Kč.

V lednu 2016 Vám bude sdělen počet přestupků proti provoznímu řádu Heřmanického rybníka a sdělena jména osob, kteří již neobdrží povolenku pro rok 2016 i když jsou majitelé posedů.

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce , který nebyl příliš štědrý na úlovky díky klimatu zde i jinde ve světě a těším se na shledání v roce 2016. Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška.