Aktuality

Žádám všechny rybáře – majitele posedů a přístřešků , aby kontaktovali pana Augustína a podepsali plnou moc a provozní řád. Je to posed č. 58 , telefon 604 445 030.Týká se to jen těch , kteří mají splněny všechny limity pro odeslání žádosti o pasport . V seznamu je to označeno “ ano „. – poslední sloupec.Viz níže v textu . 

  

 

       PASPORTIZACE JE ZAHÁJENA

Posted on 27/09/2014 by Raska

Vážení sportovní rybáři , majitelé posedů na rybníku Heřmanický,
absolvoval jsem v tomto týdnu další jednání na odboru výstavby a stavebního řádu při Magistrátu Slezská Ostrava , kde jsem předložil první dva pasporty přístřešků jako vzorky pro další podání všech posedů. Při jednání byl přítomen i vedoucí odboru a já mám za úkol Vám sdělit následující:

a/ nedílnou součástí pasportu stavby je Provozní řád pro Heřmanický rybník, který je odsouhlasen majitelem pozemku, nájemcem a musí být podepsán i Vámi , jako podnájemníky.Dokument je závazný a jsou zde stanovena různá pravidla pro Váš výkon rybářského práva, ohled na životní prostředí,stavební činnost,sousedské vztahy a pod. Provozní řád je zde uveden a pozorně si jej přečtěte.Z něj vyjímám ty nejdůležitěší odstavce, které si najdete v textu a které musíte dodržet.Je to zejména :

-limitní hodnoty staveb (posedů)
-nutné odstranění suchých záchodů a komínů
– zákaz budování parkovacích ploch,kácení všeho co narostlo okolo staveb.

Pokud stavby posedů překračují hodnoty uvedené v textu, musí být upraveny na uvedené hodnoty tak , aby vyhovovaly. Jinak budou odmítnuty a bude následovat nařízení k odstranění stavby, následně odstranění stavby na náklady majitele a případně finanční postih. Moje povinnost je předložit k pasportu jen takové stavby,které podle hodnot rozměrů vyhoví. Zde je nutné uvést, že odbor výstavby Slezská Ostrava vydal první a poslední povolení pro stavbu rybářských posedů v roce 1975 dle dokumentace vyhotovené OŘ OKD ZDO Paskov na plochu 2×4 metry pro jeden vzorový projekt.Uvedená je plocha plata, zastřešená část byla o rozměru 2 x 2 metry. Jak vidíte požadavky rostly, dnes nemá ani jeden posed tyto rozměry.Vše se dnes řídí zákonem a to č.183/2006 Sb – stavební zákon a pro nás zvláště důležitý § 125 a další týkající se rozměrů a podobně. Předkládám Vám proto dnes Provozní řád a další návody budou pokračovat. Na Vás je jak se rozhodnete, jak provedete pasportizaci, zda společně nebo samostatně. Od nového roku již nebude možné požadovat povolenku a ani nájem posedu (2500,- Kč) bez toho, že budete mít schválený pasport. Já nesmím vydat tyto doklady, jinak budu spoluzodpovědný za napomáhání používání černé stavby.

Provozní řád

Heřmanický rybník
(pro rybáře a majitele přístřešků a posedů)

Vlastník :       ASENTAL Land,s.r.o.,
Gregorova 2582/3 Moravská Ostrava,
PSČ 702 00

vodní plocha – parcelní číslo:  465/1
obec Ostrava   (554 821)
katastrální území Heřmanice    (714 691)
č.listu vlastnictví:  1562
(dále jen vlastník)
a
Nájemce: Tylov rybářství s.r.o.
Zámek 1/1
Zd’ár nad Sázavou 2
PSČ 591 01
(dále jen nájemce)

 

 Provozní řád

Provozní řád je zpracován nájemcem  Heřmanického  rybníka a je určen výhradně k hospodaření a zástavbě na vodní ploše výše uvedeného rybníka a jeho bezprostředního okolí. Podléhá schválení majitele a nájemce.

Je v souladu s právy a povinnostmi smluvních stran obsažené ve smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 7.10.2011 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 7.3.2013. Je zpracován jako součást žádosti o pasport podle ust.§125 zákona č.183/2006 Sb. rybářských posedů u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Tento provozní řád nenahrazuje „Provozní řád pro Dávkovací nádrž slaných důlních vod v Ostravě – Heřmanicích“, zpracovaný v lednu 2008 , schváleným Magistrátem města Ostravy pod č.j. OŽP/1890/08/Cr/5 a nabytou právní mocí dne 21.3.2008.

Správcem této nádrže je Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 739 21 Paskov.(Schválený provozní řád je uložen u vlastníka a je k dispozici pro náhled)

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Pozemek je součástí ptačí oblasti Natura 2000 dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění změn a doplňků a tato skutečnost musí být respektována rybáři a majiteli posedů, zejména v době hnízdění ptactva v jarních měsících. Vstup na středovou cestu vedoucí od hráze je proto povolen pouze uživatelům posedů umístěným na této cestě. Jsou to posedy č.70,71 a 72., dále pověřeným osobám za účelem sčítání hnízd ptactva, vlastníkovi pozemku, správci rybníka a rybářské stráži za účelem kontroly a hospodářské činnosti na rybníku. Je zakázáno volné pobíhání psů a jejich vstupu do břehových porostů a vody.
 • Rybáři a majitelé posedů jsou povinni dodržovat čistotu lovícího místa během lovu a pobytu na posedu, uklidit zbytky krmiva, obaly a zabránit znečištění vody při větrném počasí odpady všeho druhu i po opravě posedu a přístupové lávky.
 • Rybáři jsou povinni udržovat čistotu a pořádek i v okolí posedů, přístupových cest k nim a zpevněných ploch.
 •  Z důvodů ochrany rybniční a břehové vegetace je zakázáno kácení náletových dřevin v břehových porostech a sečení břehových a vodních rostlin. Je přísně zakázáno k likvidaci travních porostů a vodních rostlin používat chemické přípravky.
 • Úpravy porostů a zpevněných ploch dosud povolených parkovišť, úpravy dřevin kolem obslužných komunikací a vstupní prostor na středové cestě lze provádět pouze  po dohodě s nájemcem  rybníka a to nejlépe v měsících leden,únor, listopad a prosinec. Pro ohlášení této činnosti slouží internet, popř. e-mailové oznámení, telefon nebo přímý kontakt na vedoucího rybářské stráže.
 • Je zakázáno rozšiřovat přístupové cesty k posedům a stávající zpevněné plochy.

 Sportovní rybolov.

 • Každý rybář je povinen řídit se rybářským řádem vydaným pro lokalitu Heřmanický rybník včetně doplňků a aktualizací pro daný rok. Povolenky vydává nájemce rybníka proti úhradě. Ceník povolenek je každoročně zveřejněn na portále rybníka. Vydávány jsou pouze roční a týdenní povolenky pro dospělé a roční a prázdninové povolenky pro děti a mládež.
 • Povolenka je vydána proti úhradě jen tomu rybáři, který splnil podmínku odevzdání sumáře úlovků za minulý rok, plní podmínky provozního a rybářského řádu rybníka a je bezproblémový ve vztahu k sousedům na posedech v okolí.Povolenka nebude vydána rybáři nebo majiteli posedu u kterého budou výhrady od rybářské stráže, která je ustanovena jen ze zástupců místních rybářů a majitelů posedů. Jejich jména jsou uvedena na portále rybníka.
 • Rybolov ze břehu je omezen počtem posedů na obvodové hrázi a jsou vydávány jen povolenky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Rybolov z posedů je povolen pro majitele posedů a jejich hosty, počet současně lovících osob by měl být úměrný velikosti plata posedu a prostoru rybníka před posedem. Není možné zasahovat do prostoru sousedních posedů a jejich označených míst lovu. Porušování této zvyklosti a slušnosti může vyvolat odepření vydání povolenky pro majitele posedu a jeho hosty pro příští rok.
 • Nájemce rybníka odebere povolenku osobně nebo prostřednictvím rybářské stráže těm rybářům, kteří poruší rybářský řád nebo provozní řád rybníka v těchto bodech:
  • zasáčkují podměrečné nebo nadměrečné ryby
  • větší počet než je povoleno na jejich povolenky
  • loví nepovoleným způsobem
  • loví v době všeobecného hájení ryb nebo hájení určitého druhu ryb
  • loví na nepovolený počet rybářských prutů
  • prokazatelně nedodržují provozní řád s ohledem na ochranu prostředí
  • vyvolávají konflikty se sousedními majiteli posedů .

O odebrání povolenky pro celý rok nebo nevydání povolenky pro následující rok rozhoduje pouze nájemce rybníka.

 • Rybářské přístřešky a posedy
 • Každý rybářský posed na Heřmanickém rybníku musí mít platné stavební povolení  vč. pasportizace PD přístřešku a posedu, bez kterého nemůže být přístřešek a posed  provozován.Limitní hodnoty jsou :do 25m2 pro uzavřenou „obytnou“část,do 60m2-pro celkovou plochu plata bez přístupové lávky,kde je stanovena šíře lávky max 60cm. Na základě tohoto schválení je s majitelem přístřešku a posedu sepsána dohoda o podnájmu, majitel uhradí poplatek nájemci na jeden rok a obdrží průkaz. Dohodu o podnájmu sepisuje s majitelem posedu nájemce rybníka – „Tylov rybářství s.r.o.“ a je platná po celou dobu jeho nájmu rybníka. Změny majitele posedu je nutné ohlašovat nájemci rybníka nebo také vlastníku. Každoročně je vyhotoven seznam majitelů posedů, kde jsou uvedeny adresy majitelů. Seznam je vlastnictvím nájemce rybníka, může být poskytnut za účelem kontroly pouze majiteli rybníka a Odboru územního plánování a stavebního řádu při městském obvodu Slezská Ostrava. Seznam neobsahuje soukromá data, jako je datum narození, rodné číslo nebo číslo OP. V případě vyšetřování trestné činnosti v souvislosti se sportovním rybolovem nebo přístřešky a na žádost Policie ČR, budou poskytnuta jen data týkající se předmětného přístřešku nebo blízkého okolí. Jsou to případy vykradení, žhářství apod. S takto poskytnutými daty majitel přístřešku a posedu souhlasí.
 • Každý majitel přístřešku ( posedu ) odpovídá za stav této nemovitosti, její vzhled, přístupovou lávku, případně parkoviště a je povinen ji označit přiděleným číslem. Musí umožnit vstup kontrolních osob na plato posedu, tak jak je uvedeno v rybářském řádu. Posed musí být vybaven chemickým WC, nádobou na odpadky a v době rybolovu osvětlen tak, aby bylo světlo patrné i z místa přístupové lávky.
 • Oprava posedů, výměna desek obložení, podlah lávky je povolena za předpokladu, že nebude posed a plato pod ním rozšiřován. Nátěry a impregnace desek musí být prováděny citlivě k životním prostředí a nesmí být používáno výrazných barev jako je bílá, žlutá a jejich odstínů.
 • Každá oprava na opláštění posedu musí být nahlášena telefonicky, písemně dopisem nebo e-mailem nájemci.
 • Přístřešky a posedy jsou majetkem jednotlivých majitelů. Nájemce rybníka nebo vlastník pozemku neposkytují náhradu za škody způsobené živelnou událostí spojené s výrazným zvýšením hladiny vody, požárem porostů, silným větrem, nebo jinou okolností způsobenou třetí osobou nebo nepředvídatelnou okolností. Stejně tak nelze požadovat náhradu za poškození parkovaného vozidla, jeho obsahu a podobně. Nájemce rybníka zajišťuje nepravidelné kontroly okolí rybníka za pomoci rybářské stráže, Městské policie nebo PČR.
 • Na posedech je zakázáno skladování hořlavin, zábavné pyrotechniky, chemikálie a jiné látky nebo materiály, které mohou vyvolat samovznícení, rozšíření požáru na okolní posedy nebo ohrozit či poškodit ŽP.Je rovněž zakázáno instalovat kamna na tuhá paliva a zřizovat komín k jejich provozu.Stávající komíny je nutné demontovat.
 • Výstavba nových posedů je zastavena, lze jen opravovat stávající a to jen ty, které mají vystaven pasport PD. Přístřešky a posedy, které budou zničeny požárem, je možné na základě oznámení obnovit v původním rozměru a vzhledu. Požár přístřešku (posedu) musí majitel oznámit neprodleně PČR, nájemci i vlastníkovi pozemku a vyžádat si zápis o oznámení trestního činu na neznámého pachatele. Následky požáru je nutné v krátké době zlikvidovat, nejpozději však do 6 měsíců od vzniklé události.
 • Požár založený úmyslně na posedu, porostu, přístupové lávce nebo neúmyslně, ale vlastním přičiněním, případně opilstvím, nedovolenou činností, použitím nebezpečných a hořlavých látek nebo zábavnou pyrotechnikou a podobně, bude nájemcem rybníka posuzováno jako obecné ohrožení s následkem zrušení dohody o podnájmu s majitelem posedu. Odpovědnost za požár nebo jinou událost ohrožující majetek sousedů na posedech, jejich životy nebo zdraví, nelze přenést na osoby hostující na posedu. Majitel je odpovědný za činnost na posedu i v době své nepřítomnosti a to ve smyslu tohoto Provozního řádu.
 • Obecné podmínky.

Rybářské posedy jsou určeny výhradně k výkonu sportovního rybolovu a jsou povoleny jen pro ochranu lovícího rybáře nebo jeho hosty v případě nepříznivého počasí. Rybolov je bez časové prodlevy, proto setrvání na posedu není omezeno. Vstup do prostoru Heřmanického rybníku, včetně pohybu osob po lávkách a posedech je pouze na vlastní nebezpečí. Rybáři i jeho hosté musí respektovat své sousedy na posedech, chovat se tiše, ohleduplně a umožnit jim výkon sportovního rybolovu podle místního Rybářského řádu a tohoto Provozního řádu vydaného pro Heřmanický rybník. Vědomé porušování může znamenat pro majitele posedu nebo lovícího hosta zrušení podnájemní smlouvy na posed nebo odmítnutí vydání povolenky na příští rok nebo obojí.

Vlastnictví posedu nezaručuje majiteli vydání povolenky k rybolovu. K nevydání povolenky k rybolovu musí mít nájemce oprávněný a dokladovaný důvod, který bude žadateli o povolenku sdělen a písemně potvrzen. Mimo body uvedené v Rybářském řádu a Provozním řádu je to hrubé porušení vztahu k ochraně životního prostředí, opakované narušování sousedských vztahů a hrubé porušení stavebního řádu s ohledem na vlastnictví posedu.

Majitelé přístřešků a posedů souhlasí s tímto provozním řádem a potvrzují svým podpisem seznámení se s obsahem Provozního řádu pro Heřmanický rybník.

Majitel posedu č. :                                        datum:                                    Podpis

Plná moc.

Pověřuji Vlastimila Rašku, bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,PSČ 75661 , č.o.p. 110990611 , aby mne zastupoval při vyřízení žádosti o dodatečné povolení stavby rybářského přístřešku na Heřmanickém rybníku č.parcely 465/1 a aby všechny písemnosti byly zasílány na jeho adresu , která je uvedena v této plné moci.

Podpis majitele přístřešku č. ……. ,jeho adresa……………………………………….

Podpis Vlastimila Rašky ………………………………………….

 

 

Aktualizovaný seznam posedů a stav vyřízení dokladů k jednání.

Aktualizace dne 19.11.2014

Č.pos. Jméno a příjm. Rozměry Dat. naroz. Co chybí v pos. Výsledek
1 O. Noščinský nejsou Vše a souhlas s pasp. ne
2 T.Chuděj ano ano ano
3 T.Dvorský ano ano ano
4 I. Žáček ano ano ano
5 R. Snášel ano ano Sdělit datum naroz. ano
6 R. Jandryka nejsou není Adresa a souhlas s pasp. ne
7 M. Malík ano ano ano ano
8 P. Navrátil ano ano ano
9 V. Zahraj ano ano ano
10 J. Dudek, Ing. ano ano ano
    11 L. Svoboda ano ano ano
12 P. Schmidt ano ano ano
13 J. Ficek ano ano ano
14 R.Bicek ano ano ano
15 V. Šťastník ano ano ano
16 J. Prokop ano ano ano
17 A. Motyka ano ano ano
18 R. Cutáková ano ano ano ano
19 R. Cutáková ano ano ano ano
20 J. Kovář ano není ne
21 M. Kania ano ano plato mimo limit ne
22 D. Wojkowski ano ano ano
23 V. Holyst nejsou není vše a souhlas s pasp. ne
24 D. Kohut neboSabatský nejsou není vše a souhlas s pasp. ne
25 M. Nevřela ano ano ano
26 R. Plaček ano ano ano
27 J. Lyčka ano ano ano ano
28 P. Strakoš ano ano ano ano
29 L. Klena ano ano ano ano
30 T. Krhut nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
31 S. Liduch ano ano ano
32 L. Borovec ano ano ano ano
33 R. Holomek ano ano ano ano
34 P. Král ano ano ano
35 G. Petráš ano ano ano
36 L. Krejčí Ing. ano ano ano
37 J. Poštulka nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
38 M. Horešovský nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
39 J. Lacný ano ano ano
40 T. Koláska nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
41 J. Kemerschek nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
42 P. Randula ano ano ano
43 M. Kosek ano ano ano
44 T. Pašek nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
45 R. Hruboš ano ano ano
46 J. Compel nejsou ano Dodat náčrtek ano
47 J. Šteffek ano ano ano
48 B. Denko nejsou není Vše a souhlas s pasp. ne
49  R. Havlík ano ano Odsouhlas adresy ano
50 P. Wrožyna ano ano ano
51 J. Strojil ano ano ano
52 J. Konečný ano ano ano ano
53 J. Bala ano ano Limit na hraně ano
54 Z. Kania ano ano ano
55 K. Němec ano ano ano
56 D. Havlík ano ano ano
57 J. Baňoch ano ano ano
58 A. Augustin ano ano ano
59 Tomáš Goj ano ano ano
60 Z. Pěcha ano ano ano
61 R. Jendrisek ano ano Limit na hraně ano
62 S. Huráb ano ano ano
63 M. Duras ano ano ano
64 J. Michalek ano ano ano
65 J.Slivka ano ano ano
66 L. Bartek ano ano ano
67 P. Mácha samostatná pasportizace
68 K. Janeček PupekPupek Lov ze břehu ne
69 Pavel Gabrieli ano ano ano
70 T. Pohl ano ano ano ano
71 ? ano Dříve N2-mimo limit ne
72 J. Hausner ano ano Dříve N3-v limitu ano

 

Legenda:

Jméno a příjmení –

je uvedeno jméno a příjmení od data, kdy se začalo hovořit

o pasportizaci a které je uvedeno na žádosti.Pokud došlo ke změně, musíte mi

tuto skutečnost sdělit.Zkontrolujte taky háčky,čárky, nemám od Vás doklady.

Rozměry –

jsou nebo nejsou, pokud nejsou pak mi je zašlete urychleně !! Stačí náčrtek rukou

a za správnost ručíte osobně. Je povolená tolerance + – 5 cm.

datum narození –

ve většině chybí u posedů, kde není rozměr a žádost o pasport.
Pokud se dodatečně přihlašujete,uveďte i toto datum.
Pro stav.odbor je nezbytné.

co chybí v podání žádosti –

je to napsané zkráceně, pokud máte zájem udělat pasport společně

pak splňte doporučené.Pokud si budete pasport dělat samostatně přímo na stavebním

odboru, požádejte mne o Provozní řád bez kterého Vám žádost o posed nevezmou.

Výsledek –  zde je uveden současný stav připravenosti Vaši stavby a dokladů,
pokud chybí datum,narození,náčrtek, pak to napravte e-mailem, nebo dopisem,
pokud jde o limity

Stavby-zastavěná plocha nebo obytná plocha, můžete to upravit odstraněním fošen

a opravou náčrtku.Musíte se ale rozhodovat rychle. U některých přístřešků to

tak rychle nepůjde, doporučuji návštěvu na Mě úřadu Sl.Ostrava,odbor výstavby a

stavebního řádu.Jinak ještě statistiku – máme 71 přístřešků , z toho je opravitelných 10 a zbytek je na majitelích jestli se ozvou nebo půjdou do toho sami apod.
K pasportizaci půjde asi 53  přístřešků.
Žádám Vás proto o informování sousedů neboznámých rybářů na rybníku,
v seznamu jsou posedy kde majitelé nedali zatím o sobě vědět, možná na to zapomněli, nebo jsou mimo republiku.
Rád sdělím podrobnosti a případně vysvětlím .
Volejte dopoledne od 9 00 do 11 00 nebo odpoledne a večer do 21 00.

U pana Augustína je možné podepisovat plnou moc a provozní řád. Žádám všechny rybáře, kteří mají v seznamu posedů  uvedeno “ ano “ pro podání žádosti o pasport , aby vyhledali pana Augustína na posedu č. 58 – telefon č. 604 445 030.

 

 

 

 

 

Seznam posedů ke stažení: seznam posedů pro pasporty  

Žádost o povolenku


Doporučuji dopředu vypsat žádanku a poslat e-mailem – vlraska@tiscali.cz , na moji adresu nebo pomocí objednávkového e-mailu, nemusíte čekat v řadě, připravím doklady dopředu.

Vaše jméno a příjmení (*)

Vaše úplná adresa, včetně PSČ!! (*)

Váš platný email (*)

Číslo posedu (pokud máte) a budu jej platit

Číslo dokladu s fotografií - OP,ŘP,RČ... (*)

Typ povolenky - viz ceník povolenek (*)
Objednávat VŽDY povolenku A, je možné zde přiobjednat povolenky B a C.
Pro výběr více typů povolenek použij Ctrl

Způsob platby (*)

Zde můžete napsat zprávu:

Anti-spam:
Kolik je:3+5=? 

Pole označená (*) jsou povinná!