Aktuality

                                 Nabídka zaměstnání

Přijmeme pracovníka
– s ukončeným vzděláním v oboru rybářství,
– nebo vyučeného v tomto oboru,
– eventuálně absolventa  střední rybářské školy s maturitou.

Rybářství Rožnov
s působením  v Pstruhové farmě, Tylov u Bruntálu

Ubytování  v Tylově je podmínkou! K dispozici je třípokojový byt v OKALu v areálu farmy.
Nabízíme i možnost zaměstnání manželky na základě dohody.

Nástup 1.4. 2015

Informace:     vlraska@tiscali.cz


Provozní řád

Heřmanický rybník
(pro rybáře a majitele přístřešků a posedů)

Vlastník :       ASENTAL Land,s.r.o.,
Gregorova 2582/3 Moravská Ostrava,
PSČ 702 00

vodní plocha – parcelní číslo:  465/1
obec Ostrava   (554 821)
katastrální území Heřmanice    (714 691)
č.listu vlastnictví:  1562
(dále jen vlastník)
a
Nájemce: Tylov rybářství s.r.o.
Zámek 1/1
Zd’ár nad Sázavou 2
PSČ 591 01
(dále jen nájemce)

 

 Provozní řád

Provozní řád je zpracován nájemcem  Heřmanického  rybníka a je určen výhradně k hospodaření a zástavbě na vodní ploše výše uvedeného rybníka a jeho bezprostředního okolí. Podléhá schválení majitele a nájemce.

Je v souladu s právy a povinnostmi smluvních stran obsažené ve smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 7.10.2011 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 7.3.2013. Je zpracován jako součást žádosti o pasport podle ust.§125 zákona č.183/2006 Sb. rybářských posedů u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Tento provozní řád nenahrazuje „Provozní řád pro Dávkovací nádrž slaných důlních vod v Ostravě – Heřmanicích“, zpracovaný v lednu 2008 , schváleným Magistrátem města Ostravy pod č.j. OŽP/1890/08/Cr/5 a nabytou právní mocí dne 21.3.2008.

Správcem této nádrže je Green Gas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 739 21 Paskov.(Schválený provozní řád je uložen u vlastníka a je k dispozici pro náhled)

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Pozemek je součástí ptačí oblasti Natura 2000 dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění změn a doplňků a tato skutečnost musí být respektována rybáři a majiteli posedů, zejména v době hnízdění ptactva v jarních měsících. Vstup na středovou cestu vedoucí od hráze je proto povolen pouze uživatelům posedů umístěným na této cestě. Jsou to posedy č.70,71 a 72., dále pověřeným osobám za účelem sčítání hnízd ptactva, vlastníkovi pozemku, správci rybníka a rybářské stráži za účelem kontroly a hospodářské činnosti na rybníku. Je zakázáno volné pobíhání psů a jejich vstupu do břehových porostů a vody.
 • Rybáři a majitelé posedů jsou povinni dodržovat čistotu lovícího místa během lovu a pobytu na posedu, uklidit zbytky krmiva, obaly a zabránit znečištění vody při větrném počasí odpady všeho druhu i po opravě posedu a přístupové lávky.
 • Rybáři jsou povinni udržovat čistotu a pořádek i v okolí posedů, přístupových cest k nim a zpevněných ploch.
 •  Z důvodů ochrany rybniční a břehové vegetace je zakázáno kácení náletových dřevin v břehových porostech a sečení břehových a vodních rostlin. Je přísně zakázáno k likvidaci travních porostů a vodních rostlin používat chemické přípravky.
 • Úpravy porostů a zpevněných ploch dosud povolených parkovišť, úpravy dřevin kolem obslužných komunikací a vstupní prostor na středové cestě lze provádět pouze  po dohodě s nájemcem  rybníka a to nejlépe v měsících leden,únor, listopad a prosinec. Pro ohlášení této činnosti slouží internet, popř. e-mailové oznámení, telefon nebo přímý kontakt na vedoucího rybářské stráže.
 • Je zakázáno rozšiřovat přístupové cesty k posedům a stávající zpevněné plochy.

 Sportovní rybolov.

 • Každý rybář je povinen řídit se rybářským řádem vydaným pro lokalitu Heřmanický rybník včetně doplňků a aktualizací pro daný rok. Povolenky vydává nájemce rybníka proti úhradě. Ceník povolenek je každoročně zveřejněn na portále rybníka. Vydávány jsou pouze roční a týdenní povolenky pro dospělé a roční a prázdninové povolenky pro děti a mládež.
 • Povolenka je vydána proti úhradě jen tomu rybáři, který splnil podmínku odevzdání sumáře úlovků za minulý rok, plní podmínky provozního a rybářského řádu rybníka a je bezproblémový ve vztahu k sousedům na posedech v okolí.Povolenka nebude vydána rybáři nebo majiteli posedu u kterého budou výhrady od rybářské stráže, která je ustanovena jen ze zástupců místních rybářů a majitelů posedů. Jejich jména jsou uvedena na portále rybníka.
 • Rybolov ze břehu je omezen počtem posedů na obvodové hrázi a jsou vydávány jen povolenky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Rybolov z posedů je povolen pro majitele posedů a jejich hosty, počet současně lovících osob by měl být úměrný velikosti plata posedu a prostoru rybníka před posedem. Není možné zasahovat do prostoru sousedních posedů a jejich označených míst lovu. Porušování této zvyklosti a slušnosti může vyvolat odepření vydání povolenky pro majitele posedu a jeho hosty pro příští rok.
 • Nájemce rybníka odebere povolenku osobně nebo prostřednictvím rybářské stráže těm rybářům, kteří poruší rybářský řád nebo provozní řád rybníka v těchto bodech:
  • zasáčkují podměrečné nebo nadměrečné ryby
  • větší počet než je povoleno na jejich povolenky
  • loví nepovoleným způsobem
  • loví v době všeobecného hájení ryb nebo hájení určitého druhu ryb
  • loví na nepovolený počet rybářských prutů
  • prokazatelně nedodržují provozní řád s ohledem na ochranu prostředí
  • vyvolávají konflikty se sousedními majiteli posedů .

O odebrání povolenky pro celý rok nebo nevydání povolenky pro následující rok rozhoduje pouze nájemce rybníka.

 • Rybářské přístřešky a posedy
 • Každý rybářský posed na Heřmanickém rybníku musí mít platné stavební povolení  vč. pasportizace PD přístřešku a posedu, bez kterého nemůže být přístřešek a posed  provozován.Limitní hodnoty jsou :do 25m2 pro uzavřenou „obytnou“část,do 60m2-pro celkovou plochu plata bez přístupové lávky,kde je stanovena šíře lávky max 60cm. Na základě tohoto schválení je s majitelem přístřešku a posedu sepsána dohoda o podnájmu, majitel uhradí poplatek nájemci na jeden rok a obdrží průkaz. Dohodu o podnájmu sepisuje s majitelem posedu nájemce rybníka – „Tylov rybářství s.r.o.“ a je platná po celou dobu jeho nájmu rybníka. Změny majitele posedu je nutné ohlašovat nájemci rybníka nebo také vlastníku. Každoročně je vyhotoven seznam majitelů posedů, kde jsou uvedeny adresy majitelů. Seznam je vlastnictvím nájemce rybníka, může být poskytnut za účelem kontroly pouze majiteli rybníka a Odboru územního plánování a stavebního řádu při městském obvodu Slezská Ostrava. Seznam neobsahuje soukromá data, jako je datum narození, rodné číslo nebo číslo OP. V případě vyšetřování trestné činnosti v souvislosti se sportovním rybolovem nebo přístřešky a na žádost Policie ČR, budou poskytnuta jen data týkající se předmětného přístřešku nebo blízkého okolí. Jsou to případy vykradení, žhářství apod. S takto poskytnutými daty majitel přístřešku a posedu souhlasí.
 • Každý majitel přístřešku ( posedu ) odpovídá za stav této nemovitosti, její vzhled, přístupovou lávku, případně parkoviště a je povinen ji označit přiděleným číslem. Musí umožnit vstup kontrolních osob na plato posedu, tak jak je uvedeno v rybářském řádu. Posed musí být vybaven chemickým WC, nádobou na odpadky a v době rybolovu osvětlen tak, aby bylo světlo patrné i z místa přístupové lávky.
 • Oprava posedů, výměna desek obložení, podlah lávky je povolena za předpokladu, že nebude posed a plato pod ním rozšiřován. Nátěry a impregnace desek musí být prováděny citlivě k životním prostředí a nesmí být používáno výrazných barev jako je bílá, žlutá a jejich odstínů.
 • Každá oprava na opláštění posedu musí být nahlášena telefonicky, písemně dopisem nebo e-mailem nájemci.
 • Přístřešky a posedy jsou majetkem jednotlivých majitelů. Nájemce rybníka nebo vlastník pozemku neposkytují náhradu za škody způsobené živelnou událostí spojené s výrazným zvýšením hladiny vody, požárem porostů, silným větrem, nebo jinou okolností způsobenou třetí osobou nebo nepředvídatelnou okolností. Stejně tak nelze požadovat náhradu za poškození parkovaného vozidla, jeho obsahu a podobně. Nájemce rybníka zajišťuje nepravidelné kontroly okolí rybníka za pomoci rybářské stráže, Městské policie nebo PČR.
 • Na posedech je zakázáno skladování hořlavin, zábavné pyrotechniky, chemikálie a jiné látky nebo materiály, které mohou vyvolat samovznícení, rozšíření požáru na okolní posedy nebo ohrozit či poškodit ŽP.Je rovněž zakázáno instalovat kamna na tuhá paliva a zřizovat komín k jejich provozu.Stávající komíny je nutné demontovat.
 • Výstavba nových posedů je zastavena, lze jen opravovat stávající a to jen ty, které mají vystaven pasport PD. Přístřešky a posedy, které budou zničeny požárem, je možné na základě oznámení obnovit v původním rozměru a vzhledu. Požár přístřešku (posedu) musí majitel oznámit neprodleně PČR, nájemci i vlastníkovi pozemku a vyžádat si zápis o oznámení trestního činu na neznámého pachatele. Následky požáru je nutné v krátké době zlikvidovat, nejpozději však do 6 měsíců od vzniklé události.
 • Požár založený úmyslně na posedu, porostu, přístupové lávce nebo neúmyslně, ale vlastním přičiněním, případně opilstvím, nedovolenou činností, použitím nebezpečných a hořlavých látek nebo zábavnou pyrotechnikou a podobně, bude nájemcem rybníka posuzováno jako obecné ohrožení s následkem zrušení dohody o podnájmu s majitelem posedu. Odpovědnost za požár nebo jinou událost ohrožující majetek sousedů na posedech, jejich životy nebo zdraví, nelze přenést na osoby hostující na posedu. Majitel je odpovědný za činnost na posedu i v době své nepřítomnosti a to ve smyslu tohoto Provozního řádu.
 • Obecné podmínky.

Rybářské posedy jsou určeny výhradně k výkonu sportovního rybolovu a jsou povoleny jen pro ochranu lovícího rybáře nebo jeho hosty v případě nepříznivého počasí. Rybolov je bez časové prodlevy, proto setrvání na posedu není omezeno. Vstup do prostoru Heřmanického rybníku, včetně pohybu osob po lávkách a posedech je pouze na vlastní nebezpečí. Rybáři i jeho hosté musí respektovat své sousedy na posedech, chovat se tiše, ohleduplně a umožnit jim výkon sportovního rybolovu podle místního Rybářského řádu a tohoto Provozního řádu vydaného pro Heřmanický rybník. Vědomé porušování může znamenat pro majitele posedu nebo lovícího hosta zrušení podnájemní smlouvy na posed nebo odmítnutí vydání povolenky na příští rok nebo obojí.

Vlastnictví posedu nezaručuje majiteli vydání povolenky k rybolovu. K nevydání povolenky k rybolovu musí mít nájemce oprávněný a dokladovaný důvod, který bude žadateli o povolenku sdělen a písemně potvrzen. Mimo body uvedené v Rybářském řádu a Provozním řádu je to hrubé porušení vztahu k ochraně životního prostředí, opakované narušování sousedských vztahů a hrubé porušení stavebního řádu s ohledem na vlastnictví posedu.

Majitelé přístřešků a posedů souhlasí s tímto provozním řádem a potvrzují svým podpisem seznámení se s obsahem Provozního řádu pro Heřmanický rybník.

Majitel posedu č. :                                        datum:                                    Podpis

Plná moc.

Pověřuji Vlastimila Rašku, bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm,PSČ 75661 , č.o.p. 110990611 , aby mne zastupoval při vyřízení žádosti o dodatečné povolení stavby rybářského přístřešku na Heřmanickém rybníku č.parcely 465/1 a aby všechny písemnosti byly zasílány na jeho adresu , která je uvedena v této plné moci.

Podpis majitele přístřešku č. ……. ,jeho adresa……………………………………….

Podpis Vlastimila Rašky ………………………………………….

Seznam posedů ke stažení: seznam posedů pro pasporty  

Žádost o povolenku


Doporučuji dopředu vypsat žádanku a poslat e-mailem – vlraska@tiscali.cz , na moji adresu nebo pomocí objednávkového e-mailu, nemusíte čekat v řadě, připravím doklady dopředu.

Vaše jméno a příjmení (*)

Vaše úplná adresa, včetně PSČ!! (*)

Váš platný email (*)

Číslo posedu (pokud máte) a budu jej platit

Číslo dokladu s fotografií - OP,ŘP,RČ... (*)

Typ povolenky - viz ceník povolenek (*)
Objednávat VŽDY povolenku A, je možné zde přiobjednat povolenky B a C.
Pro výběr více typů povolenek použij Ctrl

Způsob platby (*)

Zde můžete napsat zprávu:

Anti-spam:
Kolik je:3+5=? 

Pole označená (*) jsou povinná!