Aktuální informace

POSLEDNÍ  VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2014

 POSLEDNÍ    termín výdeje povolenek pro rok 2014 a odběr sumářů za rok 2013 je
středa 12.3.2014 a to v  chatě RPG na hrázi, stejně jako na jaře 2013 – od 14:00 do 18:00 hod.Po tomto termínu budeme prodávat povolenky jen na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky. 602 743 467 , 571 654 453.Povolenky budou zasílány na dobírku s úhradou odběratele.Jedná se o částku 110 až 130 Kč za dobírku.

Důrazné upozornění – s ohledem na stav počasí v lednu jsem povolil chytání ryb v roce 2014 na povolenku z roku 2013. Někteří z Vás ještě dnes pokračují v lovu na tuto povolenku.Od této doby jste měli možnost 2 x si zakoupit povolenku novou a to v únoru. PROTO neriskujte.Od 1.3.2014 bude takovýto lov považován za lov bez povolenky se všemi následky pro Vás. Dovoluji si Vás upozornit, že nejsme Svaz rybářů ČR a nikdo Vás nebude volat ke komisi, kde se bude Váš přestupek projednávat s tím , že Vám budou odebrány doklady k rybolovu.Budeme postupovat zrychleným způsobem, bez zbytečného pokřikování a vysvětlování.  Stejně tak budeme postupovat i proti rybářům ,kteří si přivlastní hájenou rybu, rybu pod nebo nadměrečnou, nebo budou lovit ryby nepovoleným způsobem na této lokalitě.

 

Doporučuji všem zájemcům o povolenky a průkazky na posedy aby použili
objednávkový formulář na internetu.
Zaplatíte na místě, budete mít již vypsané doklady, tím vše urychlíte.
Sdělte termín i ostatním, hlavně těm, co nepracují na internetu.
Těmto vypíšu povolenku na místě bez nutnosti objednávky na formuláři.
Ceny zůstávají stejné jako v roce 2013.
Přineste sumář za rok 2013.

POZOR novinka. Sumáře jsou vydány na jméno s číslem pořadovým, podle toho, jak byly
uhrazeny povolenky.
Všechna čísla odevzdaných sumářů budou zahrnuta do slosování a první tři čísla vylosovaná
počítačem zde v Rožnově budou odměněna:

1.cena – povolenka na revír Pstruhařství Rožnov – farma Tylov (8,6 ha) v termínu, který si výherce určí a to na víkend (Pá-So -Neděle). Ubytování: vlastní stan.
 Viz www.tylov.aska-rybolov.com/
2.cena. – stejně jako u 1. ceny
3.cena –  stejně jako u 1. ceny

Je na výherci jak dlouho se zdrží. (Max.tři dny, maxim. dvě osoby),
Jiné ryby, jiné prostředí, chytání ze břehu, bufet, sociálky,parkování u vody atd.
Obsádka doplněna kaprem a línem. Amur a štika na jaře v dubnu a květnu.

Pozor, zde platí jiný řád , který obdrží lovící s povolenkou.

—————————————————————————————————————-

P.S.
Informace o schválení posedů: zatím vše v jednání. Odbor životního prostředí požaduje vyjádření od nás, kde berete pitnou vodu a jak likvidujete biologické i jiné odpady. Kam chodíte na záchody. Útvar hlavního architekta Ostravy se rovněž vyjádřil, stanovisko není negatívní , zde platí to, co již bylo řečeno zde. Není možné budovat další přístupové cesty a parkoviště, zvláště ne v katastru rybníka,posedy by neměly „vysílat “ všem okolo , že jsou používány k rekreaci,zmizet by měly ledničky,hrnce,nádoby z PVC uložené volně na podestách mol a pd.Opravy,úpravy a obnovy přístřešků budou předmětem schválení správcem rybníka. Zmizet bude muset oplocení( víme všichni kde),stavební odbor se vyjádří k sedlovým střechám, rozměrům a pod.Očekáváme proto jejich vyjádření.Budete okamžitě informování. Zatím Vás žádám o jarní úklid přístřešků,jejich okolí , cest a přístupů k nim. Uvítal bych konstruktívní návrh jak zabránit „magorům“ skládat odpadky u našeho rybníka(válendy,křesla,koberce a td. případně pneu . Očekávejte jisté změny v rybářském řádu týkající se lovu dravců,vyvážení,lov na bóje a pod. Do zahájení lovu dravců je relativně čas.Děkuji touto cestou skupině rybářů, která upozornila na nejasnosti řádu.

V jarních měsících vysadíme – úhoří monté,amura a síha marénu.Obrázky těchto ryb zveřejníme. Mimo amura se bude jednat i o celoroční hájení.Stejně tak zveřejníme počty a váhy vysazených ryb.

————————————————————————————————————-

 
JEN PRO MAJITELE POSEDŮ– Heřmanický rybník !!
Vážení rybáři a majitelé posedů na Heřmanickém rybníku ,
na základě jednání na odboru územního plánování a stavebního řádu při úřadu městského obvodu Slezská Ostrava , statutární město Ostrava , dne 17.10.2013
i n f o r m u j i

Vás , že Město Ostrava, ÚMOb , odbor ÚP SŘ – Milada Žabenská, jako oprávněná úřední osoba, zahájila řízení ve věci –posedy na Heřmanickém rybníku, katastr . parcela 465/1. Vytýkané věci ( zkráceno) –
ČIŽP ze dne 15.1.2013 – nejsou respektovány limity živ.prostředí , stanovené pro Heřmanický stav – Odra – Poolší, významná lokalita ,ptačí oblast a pod.
Stavební úřad – citace – nedodržuje se stavební zákon, stavby nejsou v původním stavu, opravy a úpravy jsou prováděny se snahou zvětšit a změnit stavební charakter stavby, celá řada staveb nemá stavební povolení podle starého zákona i nového, způsob používání staveb, zařazuje přístřešek do kategorie stavby ve smyslu zákona a pod.
Dohledaných dokladů o stavbách je málo ( archív města), staveb je nepoměrně hodně.Z protokolu dále uvádím: uživatel( správce Raška) byl upozorněn na užívání staveb v rozporu se stavebním zákonem 183/2006 , o územním plánování a stavebním řádu, a jestliže neprokáže, že stavby byly provedeny na základě příslušných rozhodnutí( jiných opatření) dle stavebního zákona.
V opačném případě je nutno požádat příslušný stavební úřad o dodatečné povolení staveb( případně jejich změn) a to v souladu s ust. §129 stav.zákona, kdy lze stavbu dodatečně povolit za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek.V případě , že stavby nebudou dodatečně povoleny, stavební úřad nařídí jejich odstranění( na náklady majitele). Dále je zde uvedeno doporučení: zvolit pověřeného zástupce pro předběžné projednání možnosti dodatečného povolení staveb a jejich změn( posedy,chatky)jako celku s příslušnými dotčenými orgány , a to v prvé řadě: Magistrát města Ostrava, útvar hlavního architekta, a odborem životního prostředí. Já jsem se na tomto dokumentu( protokol) zavázal: 1/ všichni vlastníci budou vyzváni k předložení dokumentů a výkresové dokumentace dle stavebního zákona s termínem ihned! Nyní činím.
2/ do 30.11.2013 pořídíme fotodokumentaci jednotlivých posedů s čísly dle seznamu úhrad posedů. Do doby 30.11.2013 je možné uhradit poplatek a tím se přihlásit k posedu. Ti, kteří nemají uhrazeno a nejsou evidování , nebudou mít posed zahrnut do celkové žádosti o dodatečné povolení stavby.Podotýkám , že kopie dokladů( orginály si ponechte) můžete dodat panu Augustínovi, nebo mi zaslat na adresu : Vlastimil Raška , Lesní 2330, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Můžete je předat i jiným členům rybářské stráže.
3/ Podám žádost o vyjádření k realizovaným stavbám jako celku ( za celý rybník) případně k jejich dodatečnému povolení a to na Magistrát města Ostravy,ÚHA a ochrany životního prostředí.Termín 30.11.2013.!!
4/ Budu průběžně informovat SMO ÚMOb SLO ÚPa SŘ – M.Žabenská jinak bude zahájeno řízení o nařízení odstranění staveb. Upozorňuji Vás, že já termíny dodržím, je tedy na Vás , zda máte zájem dále používat Vaše přístřešky i v dalších létech. Veškerá činnost okolo tohoto dodatečného povolení bude honorována z prostředků, které jste si zaplatili za používání posedů a to těm, kteří budou na realizaci dodatečného povolení spolupracovat a vykonají tak práci pro všechny. Podotýkám zde, že výsledek nelze ovlivnit ničím jiným , než tím, že splníme všechny požadavky úřadů a v termínech , které si určily, Zde je nutné i říci, že díky těm, kteří vybudovali z rybářských přístřešků haciendy, upravili střechy, rozšířili plochy přístřešků a lovících ploch před nimi , vybudovali parkoviště “ pro autobusy”, cesty a pod. budeme bojovat o zachování koloritu lokality a výhod s tím spojených. Zde upozorňuji na to, že některé přístřešky rozhodně nebudou povoleny ve stavu v jakém se nacházejí.Jsou to ty , které mají sedlové střechy, oplocení a které na první pohled vybočují z názvu – rybářský přístřešek. Zde mohou být schváleny – snad – jako chaty.Upozorňuji, že teprve jednání a žádost o předběžné vyjádření hl.architekta a živ.prostředí naznačí, zda bude vydáno nějaké dodatečné stavební povolení. V současné době , je názor odboru výstavby pesimistický.Mým zájmem je , aby přístřešky zůstaly. Vašim zájmem rozhodně taky.Je ale na Vás , jak budete rychlí a přizpůsobiví.
Vlastimil Raška.

 

 
Podle družicových snímků vodní plochy a posedů za poslední tři roky došlo k porušení závazných dohod mezi správcem revíru,majitelem pozemku a stavebním úřadem .
 O výsledku šetření budete zde informování.Upozorňuji, že porušení smlouvy se správcem  revíru, případně majitelem pozemku, která byla s Vámi uzavřena, nebo nebyla uzavřena z  důvodu černé stavby, bude řešeno stržením stavby bez finanční náhrady a uvedení místa do původního stavu na náklad poškozovatele.

Informace o vysazených rybách.
Dne 25.2.2014 byli vysazeni do rybníka generační mníci o hmotnosti kusu 1 kg.V celkové hmotnosti 12 kg s krytím 2:1( mlíčňák – jikrnačka).Tyto ryby ( mník jednovousý lat.Lota lota. ) – jsou celoročně na této lokalitě hájeny do odvolání. Předpokládám dobu hájení dva roky.
Další ryby – uhoří monté – dle dodávky , dovoz z Anglie. Duben ,květen.
Síhovité ryby – dle dodávky – Kinský Žďár a.s.Duben.
Amur – dle dodávky Rybnikářství Velké Meziříčí. Březen,duben.
Vše v roce 2014.

Vážení sportovní rybáři,
v roce 2014 můžete chytat ryby na Heřmanickém rybníku podle starých zvyklostí, změny v rybářském řádu nejsou nijak významné .
Správcem Heřmanického rybníku je firma:

Pstruhařství Rožnov p/R.
Vlastimil Raška
Lesní 2330
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO 15420418
DIČ CZ461121411
telefon 602 743 467
telefon i fax 571 654 453
nebo mail:  vlraska@tiscali.cz
web: www.aska-ryby.com

 a jsme tímto úkolem pověřeni firmou : Rybářství Tylov s.r.o. jako firma v majetku akciové společnosti KINSKÝ Žďár a.s.