Aktuality

Termíny výdaje povolenek u p. Hurába v rodinném domku:
26.1. vždy čtvrtek v čase od 14:00 do 17:00 a dále
9.2., 23.2., 9.3., 23.3.,  po tomto termínu jen na základě objednání
e-mail: vlraska@tiscali.cz , SMS 602 743 467, nebo u pana
A.Augustína. Celková přirážka bude 200 Kč, za zaslání dokladů Pošta s.p.
Prodej bude tedy 5x.
Od 1.1.2023 se upravují ceny povolenek a cena za posed na Heřmanickém rybníku na následující:
posed        3300,-
povolenka    4400,-
denní povolenka    400,-
týdenní povolenka 1450,-
Vzhledem k tomu, že začínáme prodávat posedy a povolenky již od ledna
2023, zvyšuji ceny o míru pravděpodobné inflace o 15 %, což předpokládám, že bude takto stanovena i ČSÚ ČR.
Data prodeje budou sděleny v dostatečném předstihu. Podle současných výkazů o úlovcích byli vysazeni kapři  – 3800 kg a candáti generační 200 kg.
S pozdravem
Vl. Raška
Změna minimální délky kapra a to na 45 cm ( místo 50 cm).Prosím o poctivé zapisování úlovků. Platí od 1.8.2021. 
V tomto měsíci bylo do Heřmanického rybníka vysazeno 200 000 ks rozplavaného plůdku mníka jednovousého, dravé treskovité ryby. Mortalita je vysoká, během prvního roku lze počítat s vysokým úhynem okolo 90%. Před zámrazem bude uskutečněn odlov do podložní sítě. Do lovné délky si budeme muset počkat 3 – 4 roky. Je to noční dravec, stejně jako candát. V květnu vysadíme zbytek kapra do celkového množství 4500 kg.
Správce Raška.
Vážení sportovní rybáři, především musím zdůraznit skutečnost, že lovíte na soukromé vodě, která je majetkem firmy Land, dále je tato voda pronajata další soukromé firmě Pstruhařství Tylov s.r.o.
Nemůžete proto si sami a bez dovolení upravovat parkování a cesty k posedům, kácet dřeviny a rákos, jak by to vyhovovalo Vám.
Navíc jsme v oblasti se zvýšenou pozorností s ohledem na přírodu, zvláště na živočichy  a zejména na ptactvo – Natura  2000 .
Na základě schůzky se zástupcem majitele bylo rozhodnuto, že inkriminované místo u parkování k  posedu  č. 35 bude z betonových obrub vybudován zátaras a to tak, aby cesta k posedu č. 35 nemohla být použita pro provoz automobilem, pouze pro pěší chůzi. Tato úprava se stala předmětem kolize s majitelem, viz článek níže.  To je požadavek majitele rybníka. V současné době zde byly  navezeny materiály a provedena zábrana. Současně jsme byli upozorněni, že pokud zábrana bude odstraněna neznámou osobou a budou další komplikace v komunikaci a zákaz se nebude dodržovat, provede majitel rybníka celkovou uzávěru, všechny auta budou parkovat na jednom místě a na posedy se bude chodit pěšky. Řeč zástupce majitele rybníka nevypadala jako planá vyhrůžka, podobné provedli na jiném svém rybníku v oblasti Karviné. Doporučuji proto všem Vám, abyste respektovali tato omezení, nevyvolávali  naprosto zbytečně emoce, nenechali se ukecat takzvanými našeptávači, kteří jsou i mimo tyto úpravy a věc se jich naprosto netýká. Rozhodně taky nebudeme tolerovat osobní urážky, vyhrožování fyzickým násilím a podobně. Tyto osobní invektivy budou řešeny později, pokud ustanou. Pokud ne, pak okamžitě.
Správce rybníka Vlastimil Raška.Sportovní rybáři  a majitelé posedů v lokalitě Heřmanický rybník.

Na konci července tohoto roku, v době kdy byl na dovolené pan Augustín i já, dva nezodpovědní majitelé posedů – rybáři, využili této doby k hrubému porušení provozního i rybářského řádu a to jeden k uskladnění dřeva po rekonstrukci posedu(jak tvrdí on ) na ploše určené k parkování vozidel a druhý k úpravě cesty ke svému posedu, její rozšíření návozem kamení, odstraněním porostů. Tato činnost neunikla pozornosti jednak nájemce, tak i majitele plochy. To co provedli je v zásadním rozporu s provozním řádem, kde v kapitole 1 a odstavci 3 až 6 je jasně napsáno co se nesmí. Heřmanický rybník je součástí evropského chráněného území, má status NATURA 2000, a my jsme slíbili, že to budeme dodržovat, podepsali jste to všichni v provozním řádu spolu se sankcemi, které z porušení vyplývají. Pokud budete Provozní řád hledat za účelem si jej přečíst, pak hledejte ve složce s pasportem posedu. Vřele Vám to doporučuji, přestupky proti Provozním řádu jsou neomluvitelné.
Oběma majitelům posedů jsem odebral povolenky do konce roku a stejně tak právo k posedu.
správce Vlastimil Raška.
Vážení sportovní rybáři,na Vaše časté upozornění o nemoci karase a kapra Vám sděluji následující. Jde o erytrodermatitidu u karase a kapra, nemoc postihuje především jednoleté a více dvouleté ryby, ti kteří přežijí, mají po dobu pobytu na povrchu flek , který časem zaroste. Choroba je způsobena bakterií Aeromonas ponctata, česky chronická infekční vodnatelnost. Jde o bakteriální onemocnění, nikoliv o virové , jak se obávají odborníci z řad našich sportovních rybářů, kteří by snad rádi, kdyby to byl koiherpes (KHV).  Dáváme do přítoků pytle s nehašeným vápnem, které se rozpouští a z části ovlivňuje pH a hlavně desinfikuje. Posun do alkalické oblasti nad pH 8 způsobuje zarůstání rybníku zelenou rostlinou, řasou a sinicí. Při intenzivní asimilaci může pH vyskočit i na hodnotu 10 až 11.  Na
rozlohu by bylo zapotřebí obrovské množství vápna, my dáváme do dvou přítoků po 20 pytlů, ale je  to málo. Další várky budou následovat. Kvalitu vody zajišťuje firma Green Gas DPB ,a.s  z Paskova, kontroluje hlavně slanost, protože využití rybníka je hlavně v odsolování a teprve na druhém místě je rybolov.  Na hektar by mělo přijít podle literatury okolo 2500 kg vápna. To nedá nikdo vzhledem k rozloze, která je odhadem 85ha( uváděno je 116 ha).
Zde opakuji, že jde především o desinfekci, kdy pálené vápno může být měněno za chlórové s menším množstvím.
Jinak karase lovíme taky a celkem úspěšně, v přítocích jsme lovili v době
tření  a po této době, kdy se ryby zdržovaly v přítocích. Jde řadově o tuny
ryb.Ale taky tuny zůstávají, proto si ceníme každé iniciativy od Vás – rybářů.Musím taky připustit, že část ryb je napadena racky a jinými opeřenými predátory, to je patrné při pouhém pohledu na hladinu. K tomu je nutné také zdůraznit, že do rybníka je zaústěn přítok z čističky odpadních vod pod ZOO Ostrava a dále čistička odpadních vod Ostrava Heřmanice. Oznámení na znečištění jsme provedli několikrát u Oblastní
stanice životního prostředí v Ostravě, která tam vykonala několik
kontrol. Zde je nutné zdůraznit, že oba vtoky z čističek dodávají do rybníka
amoniak, který při zvýšeném pH a vyšší teplotě vody přechází na hydrát
amoniaku a ten je pro ryby doslova toxický.
Jak dopadly kontroly nám nebylo sděleno, ŽP vede jednání se znečišťovatelem podle své legislativy a uděluje pokuty.
Dále bych rád uvedl, že se nám s pomocí rybářské stráže a brigádníků
podařilo změnit názor správce kvality a množství vody firmu Green Gas DPB,a.s. a vyměnili jsme přítokovou ocelovou trubku za novou s velkým průměrem a zajistit tak dostatečnou kapacitu pro přísun vody. Denně měříme pH vody a obsah kyslíku, vedeme o tom záznam.
Přeji Vám hodně úspěchů v nastávající sezoně dravců.
Správce Vlastimil Raška.
Ukončili jsme prodej povolenek u pana Hurába a nyní je možné nakupovat jen
a/ prostřednictvím pana Augustína, který mi odešle požadavky e-mailem, pro ty co nemají internet.
b/ přímo objednávkou přes web Heřmanický rybník, nebo e-mailem, sms  a to do Velikonoc.Po tomto datu bude vydání povolenky trvat dlouho s ohledem na začátek rybářského agrotechnického roku . Do velikonoc bylo času dostatek.
Zároveň upozorňuji, že ještě nemají zaplacený posed rybáři v počtu 12 osob  – termín Velikonoce.
Upozorňují rybáře, že platnost odeslaných a nezaplacených povolenek je pouze 14 dnů od data odeslání na Vaši adresu.
Po této době je rybolov s neuhrazenou povolenkou  považován za vážný přestupek a nebude Vám vydána povolenka v příštím období.
Děkuji Raška.

Vážení sportovní rybáři na Heřmaňáku !

POTŘEBUJI ODEVZDAT SUMÁŘE úlovků .
1.při termínu nákupu povolenky
2.zaslat dopisem i skupiny rybářů
3.předat p.Augustínovi – ryb .stráž

 V horním menu – liště najdete novou rubriku – Fotogalerii.

 Prodej krátkodobých povolenek

Krátkodobé povolenky koupíte u
pana Augustýna, posed č. 58
telefon: 604 445 030

Týdenní víkendová povolenka …….1450,- Kč
Denní povolenka ……………………. 400,- Kč

Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.

  Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce  a těším se na shledání v roce 2023.

Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška.